Учредителни документи

У С Т Р О Й С Т В Е Н   А К Т

 на ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

І. Общи разпоредби

Структура

Чл. 1 Настоящият Устройствен акт създава структурата на ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” (ИнУИР), наричана оттук нататък Фондацията, която e учредена като юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на чл. 33 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Име, седалище и адрес

Чл. 2 (1) Името на Фондацията е “ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” (ИнУИР) и на английски – Institute for Sustainable Economic Development (ISED).

(2) Седалището на Фондацията е в гр. София.

(3) Адресът на Фондацията е гр. София, ул. „Тракия“ №15.

(4) Пълното име на Фондацията, седалището и адресът й трябва да бъдат изписани на всички документи и издания на Фондацията.

(5) Фондацията, по собствена преценка, може да открива представителства или клонове в страната и чужбина, да се присъединява към български, чуждестранни и международни организации.

(6) Фондацията ще има собствен знак и печат, които ще се поставят на всички документи и издания на Фондацията.

Срок

Чл. 3 Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

ІІ. Цели и дейност

Обществена полза

Чл. 4 Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в частна полза.

Цели

Чл. 5 Фондацията преследва следните цели:

(а) Да способства за устойчивото икономическо развитие чрез извършване на научноизследователска и иновационна дейност за подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаване на предприемачеството,  повишаване на конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика и подпомагане дейността на икономическите субекти в съответствие с най-добрите практики;

(б) Да събира, анализира и предоставя информация, изследва и прави оценка на създаването и прилагането на административните актове и законите свързани с подобряване на антимонополното законодателство и корпоративното управление;

(в) Да създава иновативни практики и развива социални и технически иновации, подпомага и изпълнява публични и граждански инициативи, проекти, изследвания и разработки в областта на устойчивото икономическо развитие, антимонополното законодателство и корпоративното управление;

(г) Да развива и укрепва партньорството между бизнеса, държавата, общините и организациите на гражданското общество на национално, регионално и международно ниво, като насърчава диалога и взаимодействието за постигане целите на фондацията.

Дейност

Чл. 6 (1) За постигане на целите по чл. 5, Фондацията ще осъществява следните дейности с предмет:

(а) извършва научноизследователска и иновационни дейности, организира, подпомага и изпълнява изследвания и програми свързани с устойчивото икономическа развитие, антимонополното законодателство и доброто корпоративно управление, както и прави изследвания за въздействието на нормативните и административните актове върху тяхното развитие;

(б) изгражда и поддържа информационна база данни, иновативни дигитални платформи и мрежа от заинтересувани участници за обмен и предоставяне на информация и добри практики на устойчивото икономическа развитие, антимонополното законодателство и доброто корпоративно управление;

(г) издава информационни бюлетини, годишници и други периодични електронни и печатни издания, както и подпомага издаването на изследвания, книги и разработки, свързани с целите на Фондацията;

(д) организира обучения, семинари, симпозиуми, свързани със устойчивото икономическа развитие, антимонополното законодателство и доброто корпоративно управление;

(е) осъществява други законни дейности, свързани с целите, изложени в чл. 5 по-горе.

(2) Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на Фондацията и съобразно стратегията и приоритетите, приети от Управителния съвет на Фондацията.

Стопанска дейност

Чл. 7 (1) За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с изброените в чл. 5 цели.

(2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:

(а) изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целта на фондацията;

(б) други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на фондацията и подпомагат тяхното постигане като извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Имущество

Чл. 8 (1) Имуществото на Фондацията се състои от:

(а) учредителното дарение в размер на 1000 (хиляда) лева;

(б) дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;

(в) доходи от договори с държавни органи,  с международни организации;

(г) доходи от имуществото на Фондацията и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта на Фондацията и постигането на целите, определени в чл. 5 по-горе.

(д) създаване, притежание и управление на интелектуална собственост и други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.

(2) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост.

(3) Фондацията може да откаже всяко дарение или завещание, предоставено при неприемливи условия или при условия, противоречащи на целите й/или разпоредбите на настоящия Устройствен акт или законите.

(4) Дарения или завещания в полза на Фондацията могат да правят всички български и чуждестранни физически и юридически лица. Даренията могат да бъдат безусловни или с условие за използване по определен начин, в съответствие с целите на Фондацията.

(5) Всички дарения, грантове и завещания ще бъдат отбелязвани в специален регистър и волята на дарителя ще бъде уважавана.

Ограничения при разпореждането с имущество

Чл. 9 (1) Имуществото на Фондацията ще бъде управлявано съобразно законите в България, разпоредбите на настоящия Устройствен акт и Правилника на Фондацията.

(2) По решение на Управителния съвет на Фондацията, свободните средства може временно да бъдат използвани за дейности, допринасящи за съхранение и увеличаване на имуществото на Фондацията и осигуряване на нейната устойчивост.

(3) Фондацията не може да бъде неограничено отговорен съдружник;

(4) Разпореждането с недвижимо имущество на Фондацията ще става след разрешение на Учредителя.

Използване на средства

Чл.10 (1) Фондацията разходва имуществото си за постигане на целите, посочени в настоящия устройствен акт и за осъществяване на дейността си.

(2) Средствата, набрани от Фондацията, ще бъдат инвестирани само за постигане на целите, определени в чл. 5, като Фондацията не разпределя печалба.

(3) Разходването и използването на средствата ще се регулира в Правилника на фондацията и бюджета, приети от Управителния съвет.

(4) Безвъзмездно е допустимо да се разходва имуществото и да се осъществява дейност, ако същите са насочени единствено към постигането на целите на Фондацията.

ІІІ. Органи

Чл. 11 (1) Органите на Фондацията са:

(а) Управителен съвет;

(б) Председател на Управителния съвет;

(в) Изпълнителен Директор.

Състав и мандат на Управителния съвет

Чл. 12.(1) Управителният съвет е върховен орган на Фондацията;

(2) Управителният съвет се състои от минимум 5 (пет) членове с мандат от 3 три години. Броят и състава на първите членове на Управителния съвет и неговият Председател се определят от учредителя.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 13 Управителният съвет:

 1. Приема и изменя Устройствения акт и Правилника на Фондацията, както и други разпоредби, свързани с дейността й;
 2. Определя броя и състава на Управителния съвет, както и избира и освобождава членовете на съвета, неговият Председател и Изпълнителния Директор;
 3. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията, взема решения за разпореждане с финансовите средства, предоставени на фондацията за осъществяване на дейността ѝ, както и решения за разходване на средствата, придобити при осъществяване на стопанската ѝ дейност и носи отговорност за това;
 4. Приема годишен бюджет на Фондацията по предложение на Изпълнителния Директор на Фондацията;
 5. Приема годишния отчет за дейността на фондацията изготвен от Изпълнителния Директор;
 6. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;
 7. Взема решение за безвъзмездно разпореждане с имуществото на Фондацията, дава съгласие за сделки с недвижимите имоти и вещните права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия;
 8. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;
 9. Определя основните насоки в осъществяваната от фондацията дейност;
 10. Отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, Устава или Правилника на Фондацията;
 11. Може да създава и други органи, които да подпомагат дейността на Фондацията;
 12. Взема решение за участие на Фондацията в други организации.

Свикване на Управителния съвет

Чл. 14. (1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на всеки три месеца по искане на неговия Председател или Изпълнителния Директор.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, изпратена най-малко 1 седмицa преди датата на заседанието. Покана за заседанията на Управителния съвет, на които се предлага изменение в Устройствения акт на фондацията и/или промени в броя, структурата и персоналния състав на Управителния съвет се изпраща и на учредителя.

Кворум

Чл. 15. (1) Заседанието на Управителния съвет е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.

(2) Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

(3) Заседанията на Управителния съвет, на които се предлага изменение в Устройствения акт на фондацията и/или промени в броя, структурата и персоналния състав на Управителния съвет не могат да бъдат провеждани без участието на учредителя.

Мнозинство

Чл. 16. (1) Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите;

(2) Решенията по чл.13, т.1, т.2, т.7, т.8 и т.9 от Устройствения акт се вземат единодушно от всички членове на Управителния съвет;

(3) Решението по чл. 13, т.1, т.2 и т.8 от Устройствения акт се взема при наличие на писмено одобрение от Учредителя за извършваните промени.

(4) Учредителят има право да взема решенията по чл. 13, т. 1, т.2  и т.8 от Устройствения акт самостоятелно с писмено решение на Управителния съвет на учредителя за извършване на промените.

Председател на Управителния съвет

Чл. 17 (1) Председателят на Управителния съвет се избира измежду членовете на Управителният съвет с мандат от 2 (две) години без ограничения в броя на мандатите.

(2) Първият Председател на Управителния съвет се определя от учредителя на Фондацията.

(3) Председателят на Управителния съвет представлява Фондацията пред трети лица в страната и чужбина, свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, представя отчет за дейността на фондацията пред Управителния съвет на учредителя.

Изпълнителен Директор

Чл. 18 (1) Изпълнителният Директор е управителен орган на Фондацията с мандат от 2 две години.

(2) Първият Изпълнителен Директор се определя от учредителя на Фондацията.

(3) Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

Правомощия на Изпълнителния Директор

Чл. 19 (1) Изпълнителният Директор:

 1. Представлява Фондацията пред трети лица в страната и чужбина;
 2. Осигурява изпълнението и управлява програмната и финансовата дейност на Фондацията;
 3. Определя служителите на Фондацията, каквито счете за нужно, като ги назначава, уволнява и осъществява контрол над служителите и определя тяхното възнаграждение;

Оперативно изпълнява, извършва и одобрява текущите разходи съгласно одобрения годишен бюджет на Фондацията;

 1. Предлага на Управителния съвет проект на годишен бюджет на Фондацията;
 2. Изготвя и представя на Управителния съвет отчет за дейността на Фондацията;
 3. Приема финансовите отчети от независимите външни одити на Фон­дацията;
 4. Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Фондацията;
 5. Изготвя доклад за дейността на Фондацията в съответствие със ЗЮЛНЦ;
 6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат към правомощията на друг орган на Фондацията.

(2) Изпълнителният Директор отговаря за воденето на необходимите книжа.

(3) При  освобождаване или отсъствие на Изпълнителния Директор неговите функции се изпълняват от Председателя на Управителния съвет или друг член на Управителния съвет, изрично оправомощен от Управителния съвет до избора на нов Изпълнителен директор.

ІV. Представителство

Чл. 20 Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния Директор, заедно и поотделно.

 1. Книги на Фондацията

Чл. 21 Освен задължителните счетоводни книги, Фондацията поддържа Почетна книга за дарения и завещания.

Чл. 22 Всички книги на Фондацията се съхраняват в нейния офис от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния Директор.

VІ.  Прекратяване

Чл. 22. (1) Фондацията се прекратява по решение на Управителния съвет, одобрено от учредителя.

(2) Останалото имущество след удовлетворение на кредиторите ще бъде предадено на юридическо лице с нестопанска цел със същата или близка цел, определено с решение на Управителния съвет.

VII. Запазени права

Чл. 23. (1) Учредителят, чрез своя законен представител, има права да получава надлежна покана и да участва на заседанията на Управителния съвет, на които се предлагат изменение в Устройствения акт на фондацията и/или промени в броя, структурата и персоналния състав на Управителния съвет, като дава писмено одобрение за тяхното приемане. Решенията на Управителния съвет относно изменение в Устройствения акт на фондацията и/или промени в броя, структурата и персоналния състав на Управителния съвет са валидно единствено ако тяхното приемане е одобрено от учредителя.

(2) Учредителят запазва правата си, определени в настоящия учредителет акт в съответствие с чл.36 от ЗЮЛНЦ и ако той бъде прекратен, запазените права преминават върху Управителния съвет.

VІІI. Заключителни разпоредби

 1. Всички въпроси, неуредени в настоящия Устройствен акт и вътрешните правила на Фондацията, ще бъдат разрешавани съгласно българското гражданско законодателство и вземайки под внимание волята на учредителя;.
 2. Настоящият Устройствен акт е приет на 26.02.2018 г. като неразделна част от Учредителния акт от 26.02.2018 г. приет с Решение по т.5 от днвения ред на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ“ (АИКБ), БУЛСТАТ 121442528, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, ул. „Тракия“ № 15, вписано с решение по ф.д. № 15764/1996 г. по описа на Софийски градски съд от 26.02.2018 г. като учредител на основание чл. 15а, ал.6, т.5 във вр.т.2 във вр.чл.14, ал.2 от Устава на АИКБ.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на  ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Днес, 26.02.2018 г., в гр. София, Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ“ (АИКБ), БУЛСТАТ 121442528, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, ул. „Тракия“ № 15, вписана с решение по ф.д. № 15764/1996 г. по описа на Софийски градски съд като учредител на фондация с дейност в частна полза с наименование „Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) на основание чл. 15а, ал.6, т.5 във вр.т.2 във вр.чл.14, ал.2 от Устава на АИКБ, 

По т. 5 от дневния ред – „Приемане на решение и документи за учредяване на фондация с дейност в частна полза с наименование „Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)“ единодушно взе решение относно учредяване на ФОНДАЦИЯ, както следва:

1. СЪЗДАВА за неопределен срок Фондация с:

–          наименование – “ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” (ИнУИР) и на английски – Institute for Sustainable Economic Development (ISED);

–          седалище и адрес на управление– гр. София, ул. „Тракия“ №15

 • цели:

а. Да способства за устойчивото икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаване на предприемачеството,  повишаване на конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика и подпомагане дейността на икономическите субекти в съответствие с най-добрите практики;

б. Да събира, анализира и предоставя информация, изследва и прави оценка на създаването и прилагането на административните актове и законите свързани с подобряване на антимонополното законодателство и корпоративното управление;

в. Да създава иновативни практики и развива социални и технически иновации, подпомага и изпълнява публични и граждански инициативи, проекти, изследвания и разработки в областта на устойчивото икономическо развитие, антимонополното законодателство и корпоративното управление;

г. Да развива и укрепва партньорството между бизнеса, държавата, общините и организациите на гражданското общество на национално, регионално и международно ниво, като насърчава диалога и взаимодействието за постигане целите на фондацията.

 • устройство и дейност – подробно вписани в Устройствения акт;
 • представителство – Фондацията се представлява и управлява от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Фондацията.
 • Фондацията се учредява като извършваща дейност в частна полза по смисъла на ЗЮЛНЦ, като за целта учредителят с подписа си под настоящото прави УЧРЕДИТЕЛНО ДАРЕНИЕ в размер на 1000 (хиляда) лева.
 1. ПРИЕМА Устройственият акт на Фондацията, който се подписа от учредителя и който е неразделна част от настоящото.
 1. ОПРЕДЕЛЯ членове на Управителния съвет и Председател на Управителния съвет, както следва
 1. Проф. Стефан Христов Петранов – председател на управителния съвет;
 2. Проф. Емилия Евгениева Ченгелова;
 3. Проф. Богдан Василев Угърчински;
 4. Проф. Елка Николаева Тодорова;
 5. Проф. Маргарита Илиева Колева;
 6. Д-р Милена Благоева Ангелова;
 7. Д-р Милчо Петков Близнаков.
 1. ИЗБИРА за Председател на Управителния съвет – Стефан Христов Петранов,  с мандат от 2 (две) години, както и за Изпълнителен Директор на Фондацията с мандат от 2 (две) години – Теодор Данаилов Дечев, които представляват фондацията, заедно и поотделно.
 2. ВЪЗЛАГА на Васил Георгиев Велев, законен представител и Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ 121442528, да подпише учредителният и устройственият актове на фондацията, както и да открие набирателна сметка и внесе учредителното дарение като учредител.
 3. ВЪЗЛАГА на Председателя на Управителния съвет на фондацията и Изпълнителния Директор да извършат всички фактически и правни действия по заявяване и вписване на Фондацията в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията Софийски градски съд,

Theme by Anders Norén