На 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР реши да започне дискусии за присъединяване с България, както и с пет други държави, взимайки предвид критерии като начин на мислене, значимост на участника, взаимната изгода и глобални съображения и признава напредъка, постигнат от тези страни към изпълнението на критериите, посочени в Рамката за разглеждане на бъдещи членове [C(2017)92/FINAL]. Съветът прикани генералния секретар чрез писмо, одобрено от Съвета, да съобщи на България решението на Съвета и да поиска от България да потвърди придържането си към Декларацията за 60-годишнината на ОИСР и Декларацията на Съвета на министрите, приети през октомври 2021 г., и към писмото, изпратено от генералният секретар.

Съветът поиска от генералния секретар, тъй като бяха получени положителни отговори от страните кандидатки, да определи условията и процеса за присъединяване към ОИСР в проекти на пътни карти за присъединяване за разглеждане и приемане от Съвета.

В съответствие с Резолюция на Съвета от 25 януари 2022 г., тази пътна карта определя условията, условията и процеса за присъединяване на България с цел да даде възможност на Съвета, в края на процеса, определен в тази пътна карта, да вземе решение относно това дали да покани България да се присъедини към Конвенцията на ОИСР и по този начин да стане член на Организацията. В отговор на променящите се обстоятелства Съветът може да въведе промени в пътната карта по време на процеса на присъединяване.

Основната цел на процеса на присъединяване е постигане на сближаване на България със стандартите, най-добрите политики и най-добрите практики на ОИСР, което води до по-добри резултати за членовете на ОИСР, както и за България и нейните граждани. По време на процеса на присъединяване, ОИСР ще работи в тясно сътрудничество с България, за да подкрепи приемането на дълготрайни реформи за привеждане в съответствие със стандартите, най-добрите политики и най-добрите практики на ОИСР.

Пълния текст на документа може да прочетете и/или изтеглите като PDF файл на български и английски език.